Home / Tôn Giáo / Đạo Mẫu Nam Bộ / Công đức thọ trì, phổ thông Kinh Địa Mẫu.

Công đức thọ trì, phổ thông Kinh Địa Mẫu.

Kêu cùng Thiện Nam Tín nữ, như ai có lòng ấn tống phổ thông ra cho người đời, thì Mẫu bảo hộ cho đặng khang minh trường cửu.

Còn như người nào dốc lòng tiếp dẫn nhơn sanh khắp cả, cho ngộ được đời thượng ngươn thạnh trị.

Thì phải hết lòng chỉ giáo cho nhơn sanh khắp cùng thế giới. Hãy ráng trì niệm kinh Địa Mẫu thì sẽ được đắc thành sở nguyện chẳng sai.

Như ai sanh lòng ác cảm, bác bỏ chê bai kinh Địa Mẫu này rằng mờ ám. Đến giờ lâm chung thì hồn kẻ ấy sẽ bị cầm cố nơi ngục A Tỳ mãi mãi. Còn như ai sanh tâm khi dể nhạo báng kinh Địa này nữa. Thì cũng như người ấy, tạo gây thêm nhiều tội ác nghiệt thẩm sâu như đáy biển cả kia vậy.

Chẳng đợi người lớn, con nít nhà ai từ 9 tuổi trở lên mà biết thọ trì kinh nầy. Dầu cho cha mẹ, anh em cốt nhục của nó, có cách bức chia lìa bao lâu đi nữa.Mẫu cũng sẽ cho tái hiệp trùng phùng trong buổi chung cuộc cuối cùng này chẳng sai. Chẳng luận giai cấp sang hèn, ai ai cũng đặng trọn quyền ấn tống phổ thông kinh này ra hết.

Truyền ra cho khắp thiên hạ, từ già chí trẻ đừng cho sơ sót một ai. Phổ thông ra như vậy mà người đời họ còn miễn cưỡng, chẳng khứng thọ trì kinh của Lão Mẫu này nữa thì họ chớ khá trách sao Mẫu này chẳng nhiêu dung tánh mạng của họ ra khỏi vòng thiên tai sắp sảy đến này được.

Ấy các con lớn bé hãy ráng nhớ lời Mẫu dặn cuối cùng này đây. Hãy hết lòng thọ trì kinh này, và học cho suốt thông nghĩa lý.

Nói mau mau thuyết nghĩa ra, và truyền kinh lại cho người đời học với cho kịp thời tiết. Thì nội trong năm phổ độ đầu tiên ấy, chúng sẽ thấy mùa màng trúng hoài trở lại lớn hột đầy rẫy trước con mắt chẳng sai lầm.

Còn như đáo lệ kinh Mẫu, nếu chúng con dâng đèn bằng sáp thiệt lên cho Mẫu thì sẽ được hạnh phúc nhiều nhiều.

Những người nào đứng tuyên truyền phổ thông kinh Địa Mẫu này đầy đủ nghĩa lý. Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần và Gia Thần đồng theo ủng hộ kẻ ấy cho đặng an nhàn mãi. Trên thiên đình cũng nhỏ phước lành xuống cho nội ngôi nhà người ấy,sẽ được thạnh phát vinh hoa tột bực cấp kỳ. Đồng thời Thần Thanh Long và Thần Bạch Hổ cũng giáng xuống phò tá kẻ hiền ấy.

Nhà nào mà hay thường hành trì kinh Địa Mẫu này thì người ở trong nhà ấy sẽ được đắc quả chẳng sai, không lầm. Mẫu cho chúng con biết rằng: Kinh Địa Mẫu là một quyển kinh quí báu độc nhất, chẳng nên khinh dễ.

Chính vì người đời hãycòn mê muội dốt nát, chẳng biết thức tý tầm nguyên rất uổng. Nếu ai ngộ tỉnh,thọ trì ròng rã quyển kinh này thì tiêu tội được một ngàn muôn kiếp. Được công đức nhiều hơn thọ trì kinh của các chư Phật ngàn muôn quyển…

Nhược bằng ai có nghe thuyết kinh này rồi mà bỏ qua, chẳng khứng thọ trì.Thì chẳng những một mình người ấy bị khép vào phỉ báng Kinh Luật của Phật mà thôi, toàn gia đồng phạm tội liên can, mắc kẹt trong vòng đại kiếp sạch trội.

Dân sự nào mà chẳng biểu đồng, chẳng tuân lời của Mẫu trong kinh này. Thì sẽ lâm vào trong vòng đại kiếp Thủy Hỏa, Phong ba mà chết rụi hết chẳng còn.

THỈNH KINH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

About admin

Check Also

Tải sách: Cẩm Nang Thơ Của Mẹ Diêu Trì

Phật Mẫu là đấng hoá sanh muôn loài vạn vật, thừa mạng trời tạo hoá …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.