Tháng 04/2023

Đang diễn ra – Hùn phước xây dựng chánh điện bằng sắt ĐẠO TRÀNG TỪ VIÊN – Định Quán, Đồng Nai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.. Hôm nay CLB chúng con nhận được tâm thư xin vận động hùn phước cúng dường xây dựng chánh điện của đạo tràng Từ Viên (Định Quán – Đồng Nai) do ĐĐ Thích Nguyên Tấn gửi về. Kính mong quý Phật …

Read More »