Home / Ấn Tống - Cúng Dường / Danh Sách Thỉnh

Danh Sách Thỉnh

Đã Xong – Tặng 4 máy niệm Phật năng lượng MẶT TRỜI do 2 Phật tử dấu tên NGÀY 20/08/2022

CLB hoằng pháp DƯƠNG KHOA xin cảm niệm công đức của 2 vị Phật tử BA LA MẬT dấu tên đã ấn tống 4 máy niệm Phật năng lượng mặt trời cho 3 vị Phật tử dưới đây Thầy CHIẾU ĐỊNH – đường Nguyễn Thị Định, P Thạnh Mỹ Lợi, …

Read More »